✽ bambi
              tash x blood, bones, & nostalgia.   &